Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

Beste CrossFitters,

Helaas zijn deze regels tegenwoordig overal noodzakelijk, CrossFit Delft streeft ernaar om alles gemoedelijk en eerlijk op te lossen, CrossFit is namelijk een community driven sport en hopen daarom ook dat de regels netjes worden nageleefd.

ARTIKEL 1: AANMELDING CROSSFIT DELFT

 

1.Aanmelding als lid van CF-Delft vindt plaats via onze applicatie welke is te downloaden op IPhone en Android, het lidmaatschap vangt aan, op de datum van aankoop van het gewenste product. Een nieuw lid is altijd verplicht een lidmaatschap te nemen voor nieuwe leden.

 

2. Als het maximum aantal leden is bereikt zal je via de app niet meer kunnen aanmelden, een asprirant-lid word dan automatisch op een wachtlijst gezet.

 

3. Jezelf aanmelden via de app kan alleen als je 16 jaar of ouder ben, als je jonger ben dan 18 ben je verplicht je ouders te laten tekenen voor je SEPA overeenkomst.

 

4. Een nieuw lid is verplicht om na het afsluiten van een lidmaatschap met automatische afschrijving, het SEPA formulier te ondertekenen en in te leveren bij CF-Delft.

 

5. Een voormalig lid is niet verplicht om opnieuw administratie kosten te betalen.

 

ARTIKEL 2: LIDMAATSCHAP, TERMIJNEN EN BETALINGSVOORWAARDEN

 

1. Een lidmaatschap bij CF-Delft kan op elk gewenst moment ingaan en is altijd voor de duur van minimaal 4 weken.

 

2. Alle bedragen worden voldaan via de applicatie en lopen via PayPro, bij automatische incasso's word het bedrag afgeschreven op de aankoop datum van het gewenste product.

 

3. Bij een niet tijdige ontvangst van het verschuldigde bedrag, om welke reden dan ook, wordt de incasso nogmaals aangeboden. Er worden geen administratie kosten in rekening gebracht, het lid krijgt twee weken de tijd om het bedrag alsnog te voldoen. Indien het lid na deze periode van twee weken in gebreke is gebleven, wordt de voordering uit handen gegeven. Alle kosten die hiervoor gemaakt worden zijn voor rekening van het lid.

 

4. De CF-Delft app wordt geblokkeerd zolang niet aan de betalingsverplichting is voldaan. Het lid kan dan de toegang tot CF-Delft worden geweigerd. CF-Delft is gerechtigd bij een betalingsachterstand de relatie met het lid te verbreken, zonder dat de betalingsverplichting vervalt.

 

5. CF-Delft behoudt zich het recht voor het wijzigen van tarieven. Tenminste 1 maand voor een wijziging worden de bestaande leden hiervan op de hoogte gesteld.

 

ARTIKEL 3: TRAININGSTIJDEN

 

1. CF-Delft behoudt zich het recht voor om trainingstijden,- plaats, - programma's e.d. te wijzigen. De wijzigingen worden voortijdig aangegeven via social media.

 

2. Als het lid geen gebruik maakt van het recht tot onbeperkt trainen of deelnemen aan alle activiteiten die worden aangeboden door CF-Delft, vindt er geen resitutie plaats van de contributie.

 

3. Op erkende feestdagen en speciale CrossFit evenementen zoals de Lowlands Throwdown of andere belangrijke wedstrijden is CF-Delft gerechtigd gesloten.

 

 

ARTIKEL 4: OPZEGGEN VAN HET LIDMAATSCAP


1. Een lid kan zijn product/lidmaatschap stopzetten bij de balie van CF-Delft, de klant krijgt hiervan een schriftelijke bevestiging via de mail, ieder lid is verantwoordelijk voor controle van verkeerde afschrijvingen en is verplicht dit direct te melden bij PayPro of CF Delft.


2. Een lidmaatschap kan worden geanuleerd na de aankoopdatum van een product met inachtneming van 1 maand opzegtermijn en artikel 2.


3. CF-Delft behoudt zich het recht voor bij ernstige of herhaaldelijke schending van de huisregels het lidmaatschap te anuleren, zonder teruggave van betalingen en zonder dat de betalingsverplichting vervalt.


ARTIKEL 5: RISICO EN AANSPRAKELIJKHEID


1. Elk nieuw lid is verplicht medische klachten en/of blessures te melden bij  de trainers. Als er ernstige aandoeningen zijn kan er gevraagd worden om een verklaring van de huisarts.


2. CF-Delft aanvaardt geen enkele aanspraakelijkheid voor schade als gevolg van ongeval of letsel van het lid.


3. CF-Delft aanvaardt geen enkele aanspraakelijkheid voor schade, diefstal of verlies van eigendommen van het lid.


ARTIKEL 6: HUISREGELS


1. Het lid wordt geacht op de hoogte te zijn van de huisregels welke staan op de internetsite van CF-Delft en hiernaar te handelen.


2. De algemene voorwaarden en de huisregels staan op de internetsite van CF-Delft en zijn tevens opvraagbaar bij de trainers.


ARTIKEL 7: RECHTSTOEPASSING


1. Op deze voorwaarden en alle overeenkomsten door of met CF-Delft aangegaan, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.


2. Alle geschillen, welke mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst tussen het lid en CF-Delft, zullen worden beslecht door een bevoegde rechter in het arrondisissement waar CF-Delft is gevestigd. Of kunnen in goed overleg geregeld worden.


3. Door inschrijving in de applicatie en het afnemen van een product, verklaart het lid de algemene voorwaarden en de huisregels van CF-Delft te accepteren.


ARTIKEL 8: PERSOONSGEGEVENS


1. CrossFit Delft verwerkt persoonsgegevens van het lid binnen de kaders van de toepasselijke wet- en regelgeving inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, in het bijzonder de Wet bescherming persoonsgegevens,op een wijze en voor de doeleinden zoals hieronder nader zijn omschreven.


2.CrossFit Delft verwerkt persoonsgegevens voor de doeleinden: facturatie, debiteuren administratie en registratie in de applicatie WOD app. Wij als onderneming verstreken geen gevens aan derden voor andere doeleinden zoals hierboven omschreven.


3. Het lid, zijnde een natuurlijk persoon, heeft inzage-, correctie- en verzetrecht met betrekking tot de van hem verwerkte persoonsgegevens. CrossFit Delft kan voor een inzage en of voor het doorvoeren van correcties in de persoonsgevens kosten in rekening brengen tot het wettelijk maximum. het betreffende lid kan een bezwaar tegen verwerkingen van zijn persoonsgegevens en verzoeken tot inzage, correctiesen verzet richten aan CrossFit Delft


Designed by: Simone Matveld